Stypendia pomostowe

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury z radością informuje, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Narodowym Bankiem Polskim, zaakceptowała wszystkie kandydatury do Programu Stypendiów Pomostowych. Tym samym Stypendium Pomostowe w r. ak. 2020/2021 otrzymają:
HUBERT KUCZYŃSKI – student Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Lingwistyka stosowana,
DAWID POTOCKI – student Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku Informatyka,
DOMINIKA GOLESZ – studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki,
WIKTORIA HUDELA – studentka Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku Finanse i rachunkowość,
DOMINIKA BUDZYŃ – studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Ochrona środowiska,
KATARZYNA TRZECIAK – studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Finanse i rachunkowość.
Serdecznie gratulujemy Stypendystom i życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i doświadczeń oraz wspaniałych chwil na studiach! 🙂
Kandydatów do Programu Stypendiów Pomostowych wyłoniła w dniu 29 września 2020 r. Komisja Stypendialna Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury w składzie:

  1. Ks. Wiesław Dopart – przedstawiciel społeczności lokalnej
  2. Bożena Smolak – przedstawiciel oświaty i kultury
  3. Łukasz Dec – przedstawiciel oświaty i kultury i Stowarzyszenia „Strzelec” w Sokołowie Młp.
  4. Anna Puzio – przedstawiciel samorządu gminnego
  5. Andrzej Sondej – przedstawiciel samorządu gminnego
  6. Marta Nowak – przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury
  7. Maria Zawada – przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury i samorządu powiatowego.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący studentom stypendia na pierwszy rok i dalsze lata studiów.
Zainicjowany został w 2002 roku przez Partnera FEP, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą podjąć naukę na wyższych uczelniach. Program, poprzez ufundowanie stypendium na pierwszy rok studiów, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.
Realizatorem programu jest: FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W roku akademickim 2020/2021 czekają na studentów stypendia pomostowe na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
O stypendium na I rok studiów mógł aplikować każdy maturzysta z 2020 r., który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:
• zdał dobrze maturę (uzyskał minimum 90 punktów wg przeliczenia Programu);
• został przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto);
• ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu, w tym przypadku Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury.