O nas

W wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, głównie radnego Jana Rzeszutka powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mazury. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 16 października br. Uczestniczyło w nim 27 członków założycieli, pośród których obecni byli m.in. proboszcz Parafii Mazury ks. Wiesław Dopart, radny powiatowy i członek Zarządu Powiatu w Kolbuszowej Mieczysław Burek, przewodniczący Rady Gminy w Raniżowie Daniel Fila, radni mazurscy Jan Rzeszutek i Bogdan Mul, członkowie Rady Sołeckiej, nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele młodzieży.

Podczas zebrania uchwalono statut, wybrano siedmioosobowy Zarząd Stowarzyszenia, oraz Komisję Rewizyjną. Prezesem został wybrany jednogłośnie Jan Rzeszutek, wiceprezesami Sławomir Spaczyński i Henryk Olszowy, sekretarzem Bogdan Mul, skarbnikiem Kazimiera Sondej, członkami Zarządu Benedykt Popek i Paweł Dec. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, po ukonstytuowaniu się tej Komisji został Janusz Durak, wiceprzewodniczącym Maria Zawada, sekretarzem Katarzyna Olszowy.

Celem powstałego Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności i rozwoju wsi, poprzez wykonywanie zadań m.in. w zakresie rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, rozwoju edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pierwszym efektem działalności Stowarzyszenia z pewnością jest skupienie i zorganizowanie kilkudziesięciu wartościowych osób i zaangażowanie ich do działalności społecznej na rzecz rozwoju swojej miejscowości, poprzez wykorzystanie ich pomysłów, energii i pracowitości. Plany działania, będące w trakcie merytorycznego przygotowywania, są bardzo duże i wieloletnie. W pierwszej kolejności planowany jest m.in. remont budynku Domu Ludowego i właściwe wykorzystanie go przez mieszkańców wsi, głównie młodzież, oraz przez Stowarzyszenie na swoją siedzibę. Planowane jest też pozyskiwanie środków na inne szlachetne cele. W 2008 roku członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury zorganizowali kilka imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym m.in. Turniej Tenisa o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mazury, Wielki Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, 2-dniowa impreza pod nazwą „Dni Mazurów”, Spotkanie z Mikołajem, został wydany mazurski na rok 2008 i 2009, okolicznościowe kartki świąteczne itp.